GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Servicevoorwaarden («Servicevoorwaarden») bevatten de volledige overeenkomst («Servicevoorwaardenovereenkomst») waarin de relatie is vastgelegd tussen u en Awem Games (hierna genoemd «Awem Games», «ons/onze» of «we/wij») met betrekking tot uw gebruik van onze spellen, website (http://www.awem.com) en aanverwante services (gezamenlijk de «Services»). Het Privacybeleid van Awem Games is beschikbaar op http://www.awem.com/privacy, maar is tevens ter referentie in dit document opgenomen. Neem deze Servicevoorwaarden en het Privacybeleid grondig door voordat u de Services gaat gebruiken.

Wanneer u de Services op enige manier gebruikt, bijvoorbeeld door een bezoek aan de website van Awem Games of door spellen te spelen, geeft u aan dat u deze Servicevoorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u NIET akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden, moet u de Services NIET en op geen enkele manier gebruiken.

U mag deze Servicevoorwaarden niet accepteren: (a) als u volgens de toepasselijke wetgeving in het land waar u woont of verblijft de Services niet mag gebruiken; of (b) als u nog niet de wettelijke leeftijd heeft bereikt waarop u een bindende overeenkomst met Awem Games mag aangaan. U bent er zelf voor verantwoordelijk om te controleren of u volgens de wet deze Servicevoorwaarden mag accepteren en hierbij geen toepasselijke wetgeving overtreedt. Wanneer u deze Servicevoorwaarden accepteert, bevestigt u dat u volledig in staat bent om de voorwaarden, verplichtingen, verklaringen en verantwoordelijkheden uit deze Servicevoorwaarden aan te gaan en dat u zich aan deze Servicevoorwaarden zult houden.

Awem Games behoudt zich het recht voor om deze Servicevoorwaarden naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment aan te passen of te herzien en deze aangepaste voorwaarden op de website van Awem Games te plaatsen. Controleer regelmatig de nieuwste versie van de Servicevoorwaarden zodat u weet welke voorwaarden gelden als u de Services gebruikt. Als u de Services na een wijziging of update blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord bent gegaan met de aangepaste Servicevoorwaarden. Indien u het niet eens bent met de aanpassingen, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Services en alle accounts deactiveren die u voor de Services gebruikt. Deze Servicevoorwaarden gelden vanaf de datum waarop u ermee akkoord bent gegaan en gelden totdat u of Awem Games het contract in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden beëindigt.

Awem Games mag de Services of de vorm ervan te allen tijde en zonder aankondiging vooraf wijzigen, bijwerken of stopzetten. Awem Games behoudt zich het recht voor om de Services zonder opgaaf van redenen en naar eigen goeddunken te beëindigen of toegang tot de Services te beperken.


I. EIGENDOM. LICENTIEOVEREENKOMST

Alle onderdelen van de Services, inclusief maar niet beperkt tot spellen, titels, broncode, verhaallijnen, concepten, teksten, grafische kunst, afbeeldingen, video, muziek, geluid alsmede andere bestanden, inhoud en alle handelsmerken, auteursrechten, patenten en overige intellectuele eigendomsrechten die hiermee verband houden, zijn eigendom van en worden beheerd door Awem Games en worden door internationale wetten op auteursrechten beschermd.

Awem Games geeft u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepelijke, beperkte licentie om gebruik te maken van de Services. U zult (a) de Services of delen ervan waaronder spellen, de website of software niet kopiëren, herpubliceren, aanpassen, vertalen, fouten ervan corrigeren, downloaden, distribueren, patenteren, in sublicentie geven, verkopen, verhuren, leasen of gebruiken voor reverse engineering; (b) geen afgeleide producten creëren op basis van de Services; (c) geen handelsmerken, logo's, auteursrechtelijke of andere eigendomsmeldingen, legenda's, symbolen of labels in de Services verwijderen of wijzigen; of (d) de Services niet op een andere manier gebruiken dan uitdrukkelijk in deze licentieovereenkomst staat vermeld. Tenzij anders aangegeven, mag de inhoud die in het kader van de Services gebruikt of gepubliceerd wordt alleen in ongewijzigde vorm en voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gereproduceerd. Elk ander gebruik van onze intellectuele eigendommen, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, handelsnaam, auteursrechten, is zonder schriftelijke toestemming van Awem Games ten strengste verboden.

Awem Games ziet af van alle eigendomsbelangen in de intellectuele eigendomsrechten die niet van Awem Games zijn. Verwijzingen naar services en software van derden worden door Awem Games gegeven 'zoals ze zijn', zonder enige garantie, dan wel impliciet of expliciet.

Wij kunnen updates en upgrades voor de Services naar eigen goeddunken beschikbaar stellen. Soms vindt een update automatisch plaats, dan weer ontvangt u vooraf een melding. De updates vinden soms gedurende één sessie plaats en soms gedurende meerdere sessies. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat wij niet verplicht zijn om u van nieuwere versies van bepaalde Services te voorzien.

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling hierin, stemt u ermee in dat u geen recht heeft of aanspraak kunt maken op enige inhoud van de Services, inclusief en niet beperkt tot de virtuele goederen of virtuele valuta ('Virtuele artikelen') die in onze spellen voorkomen of hier uit voortkomen. Virtuele artikelen kunnen nooit bij Awem Games of ergens anders worden ingewisseld tegen echt geld, echte goederen of andere artikelen met geldwaarde. Gekochte Virtuele artikelen worden niet vergoed en kunnen niet worden ingewisseld of overgedragen, behalve wanneer Awem Games hiertoe naar eigen goeddunken besluit. Alle Virtuele artikelen worden 'zoals ze zijn' verkocht en er geldt geen enkele garantie. U mag de Virtuele artikelen niet buiten de Services kopen, verkopen of inwisselen. Als u dit wel doet, is dit een overtreding van de Servicevoorwaarden die tot beëindiging van uw account bij de Services en/of tot juridische stappen kan leiden. Wij hebben als enige het volste recht om deze Virtuele artikelen te beheren, te controleren, te wijzigen en/of te verwijderen, de prijs ervan naar eigen goeddunken aan te passen en zijn voor niemand aansprakelijk wanneer we dit recht uitoefenen. U bevestigt en stemt ermee in dat bij beëindiging van deze Servicevoorwaarden, uw account of de Services, ook wanneer Awem Games deze Services al dan niet geheel stopzet, u geen enkel recht meer heeft op Virtuele artikelen en dat u Awem Games in geen enkel opzicht hiervoor aansprakelijk kunt stellen.


II. INHOUD VAN GEBRUIKERS

Onder «Inhoud van gebruikers» wordt verstaan alle gegevens, teksten, grafische kunst, communicaties, afbeeldingen, geluiden en alle materialen en informatie die u via de Services uploadt of verspreidt. Wanneer u als gebruiker Inhoud in de Services uploadt, bevestigt, verklaart en garandeert u dat deze inhoud (i) correct en niet vertrouwelijk is; (ii) niet beschermd wordt door auteursrechten, bedrijfsgeheimen of dat hierdoor op enige andere manier iemands privacy, eigendomsrechten of enige andere rechten van die persoon of entiteit geschonden worden; (iii) geen virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige codes bevat; (iv) niet beledigend, illegaal, obsceen, grof, ongepast, pornografisch dan wel op enige andere manier onwettig is. Awem Games behoudt zich het recht voor om zonder melding vooraf en zonder opgaaf van reden Inhoud van gebruikers (inclusief maar niet beperkt tot uw Inhoud) naar eigen goeddunken te beoordelen, te verbieden, te bewerken, te verwijderen of toegang tot die inhoud te blokkeren of deze anderszins ontoegankelijk te maken.

Wanneer u als gebruiker inhoud naar de Services uploadt, inclusief maar niet beperkt tot zaken als gegevens, teksten, grafische kunst of foto's, een gebruikersnaam kiest of deelneemt aan onze fora, geeft u ons zonder enige verplichting toestemming of de garantie dat de eigenaar van deze inhoud ons uitdrukkelijk het royaltyvrije, onherroepelijke, eeuwigdurende, sublicentieerbare, overdraagbare, niet-exclusieve recht geeft om deze Inhoud te gebruiken, te reproduceren, te publiceren, te vertalen, afgeleide producten ervan te maken, uit te voeren en te verspreiden, inclusief alle patenten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, auteursrechten en andere eigendomsrechten voor deze inhoud alsmede uw naam, gelijkenis of overige gegevens of materialen uit en in samenhang van enige Inhoud van gebruikers. U geeft Awem Games hierbij ook het recht om anderen te autoriseren de aan Awem Games verleende rechten binnen deze Servicevoorwaarden uit te oefenen. Awem Games claimt geen eigendomsrechten voor uw Inhoud en niets in deze Servicevoorwaarden is bedoeld om uw rechten in te perken om deze Inhoud te gebruiken en te benutten.

De bovenstaande licenties die u voor uw Inhoud heeft verleend, zijn eeuwigdurend en worden alleen beëindigd als u verzoekt om uw Inhoud uit de Services te verwijderen (deze licentie wordt dan binnen een commercieel redelijke termijn na uw verzoek tot verwijdering uit uw Inhoud beëindigd). U begrijpt en stemt ermee in dat wij wel kopieën van uw verwijderde Inhoud mogen bewaren maar deze niet mogen weergeven, verspreiden of uitvoeren. Wij mogen uw Inhoud openbaar maken (i) indien dit door de wet dan wel overheid gevraagd wordt; (ii) indien openbaarmaking nodig of geëigend is bij de uitvoer van onze Services; (iii) om de rechten van Awem Games te beschermen; of (iv) om de rechten van partners van Awem Games of enig andere gebruiker te beschermen.

De persoon waar de Inhoud van de gebruiker vandaan komt, draagt volledige verantwoordelijkheid voor deze Inhoud. Awem Games is niet verantwoordelijk voor enige Inhoud die gebruikers van buiten Awem Games in de Services plaatsen. Wanneer u de Services gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan Inhoud van gebruikers die beledigend of grof is of niet aan uw verwachtingen voldoet. U bent zelf verantwoordelijk voor de risico's die het gebruik van Inhoud van gebruikers binnen de Services met zich meebrengt.

Net als dat u (binnen de bovenstaande licentie) volledig eigendom over uw Inhoud behoudt, behouden alle andere gebruikers van de Services eigendom over hun Inhoud. U mag de Inhoud van anderen niet geheel of gedeeltelijk aanpassen, verwijderen, uitbreiden, toevoegen, versturen dan wel deelnemen aan de verkoop of het creëren van afgeleide producten van die Inhoud van anderen of deze op enige manier exploiteren.

Indien u ideeën of suggesties voor verbetering van de Services met ons deelt, geeft u ons het kosteloze, onherroepelijke, niet-exclusieve, overdraagbare recht om uw ideeën of suggesties voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, kosteloos en zonder enige verplichting tot attributie te gebruiken, aan te passen, te delen, te verspreiden of hierover te communiceren. U garandeert dat uw feedback niet onder de licentie of de rechten van een externe partij valt.


III. MELDINGEN OVER SCHENDINGEN VAN AUTEURSRECHTEN

Bent u auteursrechthebbende en bent u van mening dat bepaalde inhoud binnen onze Service uw auteursrechten schendt, laat ons dit dan weten. U kunt de vermeende schending van uw auteursrecht sturen naar support@awem.com.

Meldingen over schendingen van auteursrechten dienen de volgende zaken te bevatten:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar (of de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar op te treden) van het auteursrecht dat mogelijk geschonden wordt;
 • Een duidelijke beschrijving van elk werk waarvan de auteursrechten mogelijk geschonden worden;
 • Een beschrijving van de locatie van het werk waarvan de auteursrechten mogelijk geschonden worden (geef zoveel mogelijk details en geef ons een URL zodat wij het door u gerapporteerde werk kunnen zoeken);
 • Contactgegevens van de klagende partij, waaronder de volledige naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een verklaring waarin de klagende partij stelt dat zij ervan overtuigd is dat het gebruik van het werk/de werken niet door de auteursrechthebbende, zijn agent of de wet is goedgekeurd;
 • Een verklaring dat de informatie in de melding correct is, en waarin onder ede wordt verklaard dat de klagende partij gerechtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat mogelijk wordt geschonden.

IV. UW ACCOUNT

Wanneer u een Account aanmaakt of wijzigt, bent u verplicht ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die overeenkomstig ons Privacybeleid worden opgeslagen en gebruikt. U mag nooit zonder toestemming andermans Account gebruiken dan wel iemand anders toestemming geven uw Account te gebruiken. U mag niet meer dan een (1) Account aanmaken. U mag uzelf niet onder een nieuw Account aanmelden als u een ander Account had dat inmiddels is gedeactiveerd. U bent dient zelf (i) het wachtwoord te beschermen dat u tijdens uw aanmelding voor het gebruik van de Services heeft aangemaakt en (ii) te zorgen dat anderen geen toegang tot uw computer of mobiele apparaat hebben. U stemt ermee in dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten op uw Account. U dient ons terstond te melden wanneer er beveiligingsproblemen op uw Account zijn of uw Account zonder uw toestemming wordt gebruikt. Hoewel wij niet aansprakelijk zijn voor mogelijke schade als gevolg van het onbevoegde gebruik van uw Account, of u hier nu wel of niet van op de hoogte was, bent u wel aansprakelijk voor mogelijke schade die wij of onze partners als gevolg van dit onbevoegde gebruik lijden. Awem Games behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, zonder aankondiging, zonder opgaaf van reden en zonder aansprakelijkheid uw Account of uw toegang tot de Services te beperken, op te schorten of te beëindigen, ook wanneer wij stoppen met een onderdeel van de Services. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om uw toegang tot onderdelen van de Services te beperken, op te schorten en/of te beëindigen indien wij hebben vastgesteld dat u een van de onderdelen van deze Servicevoorwaarden heeft geschonden.


V. GEBRUIK

U bevestigt en stemt ermee in dat u de Services alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met de voor uw locatie en toepasselijke internationale wetten gebruikt. Wij kunnen er niet voor zorgen dat u zich aan de toepasselijke wetgeving houdt en zijn hier ook niet verantwoordelijk voor.

U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van alle gegevens die u via de Services verkrijgt. U zult deze gegevens niet met anderen delen zonder dat u hiervoor toestemming heeft gekregen van de persoon die u deze gegevens heeft verstrekt. U zult geen persoonsgegevens (proberen te) verzamelen en/of misbruiken die door de toepasselijke wetgeving worden beschermd.

U stemt ermee in dat u de Services louter voor legale doeleinden gebruikt. Ongeoorloofde praktijken zijn, maar beperken zich niet tot:

 • Het plaatsen van berichten die beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk, kwetsend, racistisch, pornografisch, religieus-gevoelig dan wel op een andere manier aanstootgevend zijn;
 • Het via de Services beschikbaar maken van werken of gegevens waardoor auteursrechten, merkrechten, patenten, bedrijfsgeheimen of andere rechten (waaronder privacy- of publiciteitsrechten) van een partij of entiteit worden geschonden of het zich voordoen als een gebruiker of entiteit;
 • Het via de Services beschikbaar maken van werken of gegevens waardoor toepasselijke wetten worden geschonden, dan wel het bevorderen of aanmoedigen van illegale activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot, valsspelen, het uploaden van bestanden met virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, bots, beschadigde bestanden of gegevens of andere illegale software waarmee de Services aangepast of verstoord kunnen worden;
 • De broncode van de voor de Services gebruikte software of ander intellectueel eigendom gebruiken voor reverse engineering, decompilatie, ontleding of deze op andere manieren onttrekken, dan wel gegevens uit de Services verkrijgen via methoden die uitdrukkelijk door Awem Games zijn verboden; Het verkrijgen van Persoonsgegevens van andere gebruikers van de Service, of het via de Service openbaar maken van wachtwoorden of andere privégegevens van andere gebruikers, zoals gegevens waarmee ze geïdentificeerd kunnen worden, identiteitsdocumenten of financiële gegevens;
 • Het in sublicentie geven, verhuren, leasen, verkopen, inruilen, weggeven van uw account of de bijbehorende Virtuele artikelen of deze op enige andere manier aan een andere persoon overdragen. Het gebruiken van een account of Virtuele artikelen van iemand anders die in sublicentie zijn gegeven, verhuurd, geleast, verkocht, ingeruild, weggegeven of op enige andere manier door de oorspronkelijke eigenaar van het account zijn overgedragen;
 • Het gebruik van meerdere accounts, handmatige procedures, bots, scripts of andere processen om Virtuele artikelen te verzamelen;
 • Het commerciële gebruik van de Services, bijvoorbeeld om Virtuele artikelen in te ruilen tegen «echt geld»;
 • Het verrichten van frauduleuze/illegale handelingen die tot nepbetalingen in de Services kunnen leiden, bijvoorbeeld om voordelen te behalen en/of Virtuele artikelen die zogenaamd voor «echt geld» verkocht worden;
 • Het veranderen van de tijd (bijvoorbeeld door de tijdzone op uw apparaat veranderen) om voordelen in de Services te behalen of langer gebruik van voordelen te kunnen maken.
 • Iedere actie van u waarbij u de hierboven genoemde overtredingen begaat, kan leiden tot opschorting of beëindiging van uw Account en uw toegang tot de Services.

VI. AANKOPEN EN BETALINGEN

U zult alle kosten (indien van toepassing) voldoen die wij en/of online winkels en distributeurs (App Store, Google Play, iTunes en dergelijke) als onderdeel van de Services berekenen.

Indien u via de online winkels van externe partijen aankopen voor de Services doet, vallen deze verkopen onder de algemene voorwaarden van die betreffende winkels. Mocht u vragen hebben over betalingen, berekeningen of retouren, moet u contact met de betreffende winkel opnemen. Wij hebben geen controle over deze processen.

Wij kunnen kosten voor de Services berekenen, inclusief maar niet beperkt tot het downloaden van de mobiele toepassing of de aankoop van Virtuele artikelen. Dergelijke producten of diensten worden binnen de toepassing, of anderszins binnen de Services aangeboden. Wanneer u een product of dienst via de Services aanschaft, geldt de prijs die op het moment van uw aankoop wordt aangegeven. De prijzen voor alle producten en diensten bevatten, tenzij anders aangegeven, geen btw of kosten van uw provider. Wanneer u via de Services een spel, mobiele toepassing, Virtueel artikel of andere inhoud koopt, bent u hiervoor zelf verantwoordelijk en geeft u daarmee aan dat u de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract aan te gaan en dat u geen persoon bent die vanwege lokale, landelijke of internationale wetgeving de Services niet mag gebruiken.

Wanneer u online aankopen bij Awem Games doet, bent u verplicht ware, nauwkeurige en volledige gegevens over uzelf te verstrekken en alleen via legale middelen voor de aankopen te betalen. Indien u valse, onjuiste of onvolledige financiële of persoonsgegevens verstrekt, of wanneer Awem Games redelijkerwijs kan vermoeden dat de gegevens vals, onjuist of onvolledig zijn, heeft Awem Games het recht om de betreffende financiële transacties te annuleren, de aan de transacties gekoppelde softwarelicenties in te trekken en details van deze incidenten bij de betreffende autoriteiten te melden.


VII. BELEID INZAKE RESTITUTIE EN INRUIL

Alle aankopen van de mobiele toepassing en Virtuele artikelen die via de Services worden gedaan, zijn definitief en komen niet in aanmerking voor restitutie.

U bevestigt ondersteuning van de computer, telefoon, drager of het andere apparaat en bevestigt tevens dat deze zijn voorzien van de juiste software en geschikt zijn voor de producten, toepassingen of diensten die door u via de Services worden aangeschaft, gedownload of op een andere manier worden verkregen.


VIII. AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID; VRIJWARING

ALLE INFORMATIE, SOFTWARE EN SERVICE WORDEN GELEVERD 'ZOALS ZE ZIJN'. AWEM GAMES WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR BEPAALDE DOELEN OF GARANTIES DAT ER GEEN MISBRUIK VAN GEMAAKT KAN WORDEN.

AWEM GAMES GEEFT GEEN GARANTIE VOOR OF VERKLARING OVER DE INHOUD, VOLGORDE, JUISTHEID, TIJDIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE OF SERVICES. AWEM GAMES GARANDEERT EN VERKLAART NIET DAT DE INFORMATIE, PRODUCTEN OF SERVICES NIET ONDERBROKEN KUNNEN WORDEN, FOUTLOOS ZIJN OF DAT FOUTEN HERSTELD KUNNEN WORDEN.

AWEM GAMES IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INFORMATIE, SOFTWARE OF SERVICES WAARNAAR DOOR DE SERVICES WORDT VERWEZEN OF WAARAAN DE SERVICES ZIJN GEKOPPELD. AWEM GAMES IS ONDER GEEN ENKEL BEDING VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, BIJZONDERE OF INCIDENTALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN ZAKEN, GEGEVENS OF OMZET, VERTROUWEN IN DE GEPRESENTEERDE MATERIALEN, VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN IN DE SERVICE, SCHADE DIE VOORTKOMT OF SAMENHANGT MET HET GEBRUIK OF UITVOERING VAN DE GEGEVENS), ONGEACHT OF AWEM GAMES OVER DERGELIJKE SCHADE IS GEÏNFORMEERD.

HET DOWNLOADEN EN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN SERVICES GESCHIEDT GEHEEL OP EIGEN RISICO EN U BENT ZELF VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK WANNEER DOOR DEZE ACTIVITEITEN UW COMPUTERSYSTEEM BESCHADIGD WORDT, GEGEVENS VERLOREN GAAN OF ANDERE SCHADE OPTREEDT.

AWEM GAMES IS ONDER GEEN ENKEL BEDING AANSPRAKELIJK VOOR EEN BEDRAG DAT HOGER IS DAN U AAN AWEM GAMES HEEFT BETAALD TIJDENS DE EERSTE ZES (6) MAANDEN DIE ONMIDDELLIJK VOLGEN OP HET INDIENEN VAN UW CLAIM. HEEFT U TIJDENS DIE PERIODE GEEN BETALINGEN VERRICHT, DAN BEVESTIGT U DAT DE ENIGE OPLOSSING IS DAT U DE SERVICES NIET MEER GEBRUIKT EN UW ACCOUNT STOPZET.

Awem Games garandeert niet dat de Services geschikt zijn voor alle hardware en software die u gebruikt of bestaan of in de toekomst ontwikkeld zullen worden.

U zult Awem Games vrijwaren en verdedigen tegen elke claim, eis, schade of ander verlies, inclusief redelijke kosten voor advocaten, die door een externe partij worden ingediend en voortvloeien uit uw gebruik van de Services of schending van een van de voorwaarden in deze Servicevoorwaarden.


IX. EXTERNE KOPPELINGEN EN ADVERTENTIES VAN EXTERNE PARTIJEN

Wij zijn niet verantwoordelijk voor advertenties en hun inhoud die door Google, AdMob of enig ander online advertentieplatform op of via de Services worden aangeboden. Wij hebben geen controle over de weergave van de advertenties. Dit wordt bepaald door de algoritmes die online advertentieplatforms gebruiken, uw geografische locatie, uw zoekgeschiedenis en andere factoren.

We hebben geen binding met, zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over websites, middelen, producten, diensten, reclames of aanbiedingen van externe partijen die door uw gebruik van de Website middels advertenties of koppelingen aan u worden aangeboden. Wanneer u op een advertentie of een koppeling klikt of een service, website of hulpbron van een externe partij gebruikt, heeft u interactie met deze externe partij en niet met ons. Het bezoeken van websites, de aanschaf en het gebruik van producten en diensten en het verstrekken of verzamelen van gegevens als gevolg van deze interactie geschieden allemaal geheel op eigen risico en vallen onder het Privacybeleid, de algemene voorwaarden of andere overeenkomsten van de betreffende externe partij.

Wij raden u aan om geen gegevens aan externe partijen te verstrekken waarmee u geïdentificeerd kunt worden, tenzij u de externe partij waarmee u communiceert kent en vertrouwt.


X. VOORWAARDEN VAN APPLE

Dit gedeelte van de Servicevoorwaarden gaat over de voorwaarden die vermeld dienen te worden om aan te geven dat er geen relatie is tussen Apple Inc. en de Services voor iOs en Mac. Alle andere zaken tussen u en ons worden in andere gedeelten van deze Voorwaarden behandeld.

U mag alleen de Services voor iOS en Mac gebruiken die u op een apparaat van Apple met het eigen besturingssysteem van Apple uit de Apple App Store downloadt, zoals dit in de Servicevoorwaarden van de Apple App Store is vastgelegd.

U weet dat wanneer u de Services voor iOS en Mac downloadt, installeert, opent of gebruikt, u gebonden bent aan de algemene voorwaarden die door Apple Inc. worden gehanteerd.

U en wij bevestigen allebei dat de Servicevoorwaarden alleen afspraken tussen ons, en niet met Apple, behelzen. Alleen wij, en niet Apple, zijn verantwoordelijk voor de Services.

U en wij bevestigen allebei dat Apple niet verplicht is om onderhoud uit te voeren op de Services voor iOs en Mac en deze ook niet hoeven te ondersteunen.

Mochten de Services voor iOS en Mac niet aan de toepasselijke garantievoorwaarden voldoen, en voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele garantieverplichting met betrekking tot de Services voor iOS en Mac, behalve de restitutie van de aankoopprijs die u (mogelijk) voor de app heeft betaald. Alle overige claims, verliezen, aansprakelijkheden, schades, kosten of onkosten die voortvloeien uit het niet voldoen aan de garantievoorwaarden, dienen aan ons, en niet aan Apple, te worden gericht.

U en wij bevestigen allebei dat, ingeval een externe partij claimt dat de Services voor iOS en Mac of uw bezit en gebruik van die Services de intellectuele eigendomsrechten van die externe partij schenden, Apple niet verantwoordelijk is voor het onderzoek, de verdediging, schikking en kwijting van een dergelijke claim.

Apple en de dochtermaatschappijen van Apple zijn externe begunstigden van deze Servicevoorwaarden. Als u met de Servicevoorwaarden akkoord gaat, heeft Apple het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Servicevoorwaarden als begunstigde jegens u te handhaven.


XI. CONTRACT MET SERVICEVOORWAARDEN BEËINDIGEN

U kunt deze Servicevoorwaardenovereenkomst op elk gewenst moment beëindigen door de Services niet langer te gebruiken.

Zonder zich te beperken tot andere maatregelen, kan Awem Games op elk gewenst moment de Servicevoorwaardenovereenkomst tussen u en Awem Games opschorten of beëindigen of uw gebruik van de Services opschorten of beëindigen indien: (a) u een van de voorwaarden uit deze Servicevoorwaarden schendt; (b) u eigendomsrechten, privacyrechten of intellectuele eigendomsrechten van iemand schendt; (c) dit door de toepasselijke wet wordt vereist; (d) wij niet langer de Services aanbieden.

Bij beëindiging van de Servicevoorwaardenovereenkomst vervallen alle licenties en rechten voor het gebruik van de Services en dient u onmiddellijk met het gebruik van de Services te stoppen.

Wanneer de Servicevoorwaardenovereenkomst wordt opgeschort of beëindigd, blijven uw verplichtingen ten opzichte van Awem Games in het kader van de Servicevoorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot eigendomsrechten, vrijwaring, beperking van de aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid) die redelijkerwijs ook na de opschorting of beëindiging zullen blijven bestaan, van toepassing.


XII. ALGEMENE BEPALINGEN

De volledige overeenkomst. Deze Servicevoorwaarden en alle documenten die hierin ter referentie zijn opgenomen (waaronder het Privacybeleid) vormen de volledige overeenkomst tussen u en Awem Games met betrekking tot de Services.

Scheidbaarheidsclausule. Indien, om wat voor reden dan ook, een of meerdere bepalingen in deze Servicevoorwaarden ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar blijken te zijn, hebben deze ongeldige, illegale of onuitvoerbare bepalingen geen gevolgen voor de overige bepalingen uit deze Servicevoorwaarden. Deze Servicevoorwaarden dienen in een dergelijk geval te worden behandeld alsof deze ongeldige, illegale of onuitvoerbare bepalingen er nooit onderdeel van hebben uitgemaakt.

Geen verklaring van afstand. Mocht Awem Games een wettelijk recht of remedie uit deze Servicevoorwaarden al of niet meteen kunnen uitoefenen, houdt dit niet in dat Awem Games afstand doet van dit recht of deze remedie.

Force Majeure. Awem Games is niet verantwoordelijk wanneer zij haar verplichtingen binnen deze Servicevoorwaarden niet na kan komen als gevolg van overmacht, natuurrampen, oorlogen, terrorisme, stakingen, revoluties, gebrek aan of verstoorde transportfaciliteiten, gebrek aan of verstoorde openbare hulpmiddelen, wetten, overheidsbepalingen of andere redenen waar Awem Games redelijkerwijs geen controle over kan uitoefenen.

Wetskeuze. U gaat ermee akkoord dat de inhoud van deze Servicevoorwaarden, acties, claims of conflicten die met de Servicevoorwaarden samenhangen of eruit voortvloeien, ongeacht enige conflicterende wetgeving, onderworpen zijn aan de wetgeving van Cyprus en dat het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken hier niet van toepassing is.

Locatie voor het oplossen van geschillen. U gaat er tevens mee akkoord dat elk geschil of elke claim die met de Servicevoorwaarden te maken heeft bij een gerechtshof in Cyprus zal worden behandeld. U stemt ermee in en onderwerpt u aan de uitoefening van de jurisdictie van dergelijke gerechtshoven met het oog op het indienen van een dergelijke claim of het uitvoeren van een dergelijke actie.

INDIEN U AKKOORD GAAT MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN: (1) ZIET U AF VAN CLAIMS DIE U ANDERS MOGELIJK TEGEN ONS HAD INGEDIEND OP BASIS VAN DE WETGEVING VAN ANDERE JURISDICTIES, INCLUSIEF DIE VAN UW EIGEN LAND; (2) STEMT U ONHERROEPELIJK IN MET DE EXCLUSIEVE JURISDICTIE VAN EN DE LOCATIE VAN DE BETREFFENDE GERECHTSHOVEN IN CYPRUS TEN AANZIEN VAN MOGELIJKE GESCHILLEN EN CLAIMS DIE U TEGEN ONS WILT INDIENEN; EN (3) ONDERWERPT U ZICH AAN DE JURISDICTIE VAN DEZE GERECHTSHOVEN MET HET OOG OP EEN OPLOSSING VOOR DEZE GESCHILLEN OF CLAIMS.

Naleving van de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika. U verklaart en garandeert dat (a) u zich niet in een land bevindt dat onder embargo staat van de regering van de Verenigde Staten of dat door de regering van de Verenigde Staten is bestempeld als een land dat 'terrorisme ondersteunt'; en (b) u niet voorkomt op een lijst van de regering van de Verenigde Staten met verboden organisaties.

Naleving van de wetgeving van de Europese Unie. Als u onze Services binnen de Europese Economische Ruimte gebruikt en u een natuurlijk persoon bent wier handelingen een doel hebben dat buiten uw handel, bedrijf, ambacht of beroep ligt zoals dit onder de EU Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten is gedefinieerd, gelden de onderstaande Aanvullende voorwaarden met betrekking tot het Herroepingsrecht die in de Servicevoorwaarden zijn opgenomen voor uw gebruik van de Services en overschrijven deze de hoofdvoorwaarden van deze Servicevoorwaarden in geval van inconsistentie:

Uw Herroepingsrecht geldt 14 dagen lang voor iedere aankoop van Virtuele artikelen zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven.

De herroepingsperiode loopt 14 dagen na de dag van aankoop af.

Als u uw Herroepingsrecht wilt uitoefenen, dient u ons dit ondubbelzinnig per post of via e-mail op het volgende adres te melden:

Awem Games Ltd.

17 Neofytou Nikolaidi Ave. & Kilkis Ave., Paphos 8011, Cyprus

E-mailadres: support@awem.com

Hoewel u hiertoe niet verplicht bent, kunt u ook het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruiken:

Aan: Awem Games Ltd.
Ik meld hierbij dat ik mijn aankoop voor het verstrekken van de volgende service (…) wil herroepen.
Besteld op (…), ontvangen op (…).
Uw volledige naam en adres.
Handtekening (alleen als u een papieren versie indient), datum.

Als u uw aankoop van Virtuele artikelen herroept, krijgt u alle betalingen terug die wij voor deze aankoop hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere verzendmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardverzendmethode). De terugbetaling geschiedt zonder enige vertraging en niet later dan 14 kalenderdagen nadat u ons heeft gemeld dat u uw aankoop van Virtuele artikelen wilt herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode als u voor de eerste transactie heeft gebruikt.

Indien de aankoop van Virtuele artikelen de aankoop een service betreft, vervalt uw Herroepingsrecht wanneer de service volledig is uitgevoerd en met uw voorafgaande, duidelijke toestemming met de uitvoering van de service is begonnen, waarbij bevestigd is dat uw Herroepingsrecht vervalt nadat wij de service volledig hebben uitgevoerd.

Indien de aankoop van Virtuele artikelen de leverantie van digitale inhoud op een niet tastbaar medium betreft, vervalt uw Herroepingsrecht wanneer met uw voorafgaande, duidelijke toestemming met de uitvoering van de service is begonnen, waarbij bevestigd is dat uw Herroepingsrecht vervalt nadat wij de service volledig hebben uitgevoerd.

OP BASIS VAN DE BOVENSTAANDE BEPALING BEGRIJPT U DAT WIJ DE VIRTUELE ARTIKELEN ONMIDDELLIJK AAN U LEVEREN EN STEMT U ERMEE IN DAT UW HERROEPINGSRECHT VERVALT ZODRA DE VIRTUELE ARTIKELEN VOLLEDIG VOOR U BESCHIKBAAR ZIJN.

Ondersteuning. U bevestigt en stemt ermee in dat wij niet verplicht zijn om in het kader van de Services u ondersteuning of onderhoud aan te bieden. Awem Games zal echter binnen het kader van andere bepalingen in deze Servicevoorwaarden proberen u te helpen bij vragen of problemen die te maken hebben met het gebruik van de Services of met aankopen die u via de Services heeft gedaan. U kunt ons klantenserviceteam via e-mail bereiken op support@awem.com. Wij kunnen uw verzoek sneller behandelen wanneer u onze medewerkers alle gegevens verstrekt die zij nodig hebben om uw probleem zo snel mogelijk op te kunnen lossen.


U BEVESTIGT DAT UW GEBRUIK VAN DE GEGEVENS, SOFTWARE OF SERVICES BETEKENT DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN HEEFT GELEZEN, ZE BEGRIJPT EN ERMEE INSTEMT DAT U ERAAN BENT GEBONDEN.

Awem Help Center

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Servicevoorwaarden («Servicevoorwaarden») bevatten de volledige overeenkomst («Servicevoorwaardenovereenkomst») waarin de relatie is vastgelegd tussen u en Awem Games (hierna genoemd «Awem Games», «ons/onze» of «we/wij») met betrekking tot uw gebruik van onze spellen, website (http://www.awem.com) en aanverwante services (gezamenlijk de «Services»). Het Privacybeleid van Awem Games is beschikbaar op http://www.awem.com/privacy, maar is tevens ter referentie in dit document opgenomen. Neem deze Servicevoorwaarden en het Privacybeleid grondig door voordat u de Services gaat gebruiken.

Wanneer u de Services op enige manier gebruikt, bijvoorbeeld door een bezoek aan de website van Awem Games of door spellen te spelen, geeft u aan dat u deze Servicevoorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u NIET akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden, moet u de Services NIET en op geen enkele manier gebruiken.

U mag deze Servicevoorwaarden niet accepteren: (a) als u volgens de toepasselijke wetgeving in het land waar u woont of verblijft de Services niet mag gebruiken; of (b) als u nog niet de wettelijke leeftijd heeft bereikt waarop u een bindende overeenkomst met Awem Games mag aangaan. U bent er zelf voor verantwoordelijk om te controleren of u volgens de wet deze Servicevoorwaarden mag accepteren en hierbij geen toepasselijke wetgeving overtreedt. Wanneer u deze Servicevoorwaarden accepteert, bevestigt u dat u volledig in staat bent om de voorwaarden, verplichtingen, verklaringen en verantwoordelijkheden uit deze Servicevoorwaarden aan te gaan en dat u zich aan deze Servicevoorwaarden zult houden.

Awem Games behoudt zich het recht voor om deze Servicevoorwaarden naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment aan te passen of te herzien en deze aangepaste voorwaarden op de website van Awem Games te plaatsen. Controleer regelmatig de nieuwste versie van de Servicevoorwaarden zodat u weet welke voorwaarden gelden als u de Services gebruikt. Als u de Services na een wijziging of update blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord bent gegaan met de aangepaste Servicevoorwaarden. Indien u het niet eens bent met de aanpassingen, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Services en alle accounts deactiveren die u voor de Services gebruikt. Deze Servicevoorwaarden gelden vanaf de datum waarop u ermee akkoord bent gegaan en gelden totdat u of Awem Games het contract in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden beëindigt.

Awem Games mag de Services of de vorm ervan te allen tijde en zonder aankondiging vooraf wijzigen, bijwerken of stopzetten. Awem Games behoudt zich het recht voor om de Services zonder opgaaf van redenen en naar eigen goeddunken te beëindigen of toegang tot de Services te beperken.


I. EIGENDOM. LICENTIEOVEREENKOMST

Alle onderdelen van de Services, inclusief maar niet beperkt tot spellen, titels, broncode, verhaallijnen, concepten, teksten, grafische kunst, afbeeldingen, video, muziek, geluid alsmede andere bestanden, inhoud en alle handelsmerken, auteursrechten, patenten en overige intellectuele eigendomsrechten die hiermee verband houden, zijn eigendom van en worden beheerd door Awem Games en worden door internationale wetten op auteursrechten beschermd.

Awem Games geeft u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepelijke, beperkte licentie om gebruik te maken van de Services. U zult (a) de Services of delen ervan waaronder spellen, de website of software niet kopiëren, herpubliceren, aanpassen, vertalen, fouten ervan corrigeren, downloaden, distribueren, patenteren, in sublicentie geven, verkopen, verhuren, leasen of gebruiken voor reverse engineering; (b) geen afgeleide producten creëren op basis van de Services; (c) geen handelsmerken, logo's, auteursrechtelijke of andere eigendomsmeldingen, legenda's, symbolen of labels in de Services verwijderen of wijzigen; of (d) de Services niet op een andere manier gebruiken dan uitdrukkelijk in deze licentieovereenkomst staat vermeld. Tenzij anders aangegeven, mag de inhoud die in het kader van de Services gebruikt of gepubliceerd wordt alleen in ongewijzigde vorm en voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gereproduceerd. Elk ander gebruik van onze intellectuele eigendommen, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, handelsnaam, auteursrechten, is zonder schriftelijke toestemming van Awem Games ten strengste verboden.

Awem Games ziet af van alle eigendomsbelangen in de intellectuele eigendomsrechten die niet van Awem Games zijn. Verwijzingen naar services en software van derden worden door Awem Games gegeven 'zoals ze zijn', zonder enige garantie, dan wel impliciet of expliciet.

Wij kunnen updates en upgrades voor de Services naar eigen goeddunken beschikbaar stellen. Soms vindt een update automatisch plaats, dan weer ontvangt u vooraf een melding. De updates vinden soms gedurende één sessie plaats en soms gedurende meerdere sessies. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat wij niet verplicht zijn om u van nieuwere versies van bepaalde Services te voorzien.

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling hierin, stemt u ermee in dat u geen recht heeft of aanspraak kunt maken op enige inhoud van de Services, inclusief en niet beperkt tot de virtuele goederen of virtuele valuta ('Virtuele artikelen') die in onze spellen voorkomen of hier uit voortkomen. Virtuele artikelen kunnen nooit bij Awem Games of ergens anders worden ingewisseld tegen echt geld, echte goederen of andere artikelen met geldwaarde. Gekochte Virtuele artikelen worden niet vergoed en kunnen niet worden ingewisseld of overgedragen, behalve wanneer Awem Games hiertoe naar eigen goeddunken besluit. Alle Virtuele artikelen worden 'zoals ze zijn' verkocht en er geldt geen enkele garantie. U mag de Virtuele artikelen niet buiten de Services kopen, verkopen of inwisselen. Als u dit wel doet, is dit een overtreding van de Servicevoorwaarden die tot beëindiging van uw account bij de Services en/of tot juridische stappen kan leiden. Wij hebben als enige het volste recht om deze Virtuele artikelen te beheren, te controleren, te wijzigen en/of te verwijderen, de prijs ervan naar eigen goeddunken aan te passen en zijn voor niemand aansprakelijk wanneer we dit recht uitoefenen. U bevestigt en stemt ermee in dat bij beëindiging van deze Servicevoorwaarden, uw account of de Services, ook wanneer Awem Games deze Services al dan niet geheel stopzet, u geen enkel recht meer heeft op Virtuele artikelen en dat u Awem Games in geen enkel opzicht hiervoor aansprakelijk kunt stellen.


II. INHOUD VAN GEBRUIKERS

Onder «Inhoud van gebruikers» wordt verstaan alle gegevens, teksten, grafische kunst, communicaties, afbeeldingen, geluiden en alle materialen en informatie die u via de Services uploadt of verspreidt. Wanneer u als gebruiker Inhoud in de Services uploadt, bevestigt, verklaart en garandeert u dat deze inhoud (i) correct en niet vertrouwelijk is; (ii) niet beschermd wordt door auteursrechten, bedrijfsgeheimen of dat hierdoor op enige andere manier iemands privacy, eigendomsrechten of enige andere rechten van die persoon of entiteit geschonden worden; (iii) geen virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige codes bevat; (iv) niet beledigend, illegaal, obsceen, grof, ongepast, pornografisch dan wel op enige andere manier onwettig is. Awem Games behoudt zich het recht voor om zonder melding vooraf en zonder opgaaf van reden Inhoud van gebruikers (inclusief maar niet beperkt tot uw Inhoud) naar eigen goeddunken te beoordelen, te verbieden, te bewerken, te verwijderen of toegang tot die inhoud te blokkeren of deze anderszins ontoegankelijk te maken.

Wanneer u als gebruiker inhoud naar de Services uploadt, inclusief maar niet beperkt tot zaken als gegevens, teksten, grafische kunst of foto's, een gebruikersnaam kiest of deelneemt aan onze fora, geeft u ons zonder enige verplichting toestemming of de garantie dat de eigenaar van deze inhoud ons uitdrukkelijk het royaltyvrije, onherroepelijke, eeuwigdurende, sublicentieerbare, overdraagbare, niet-exclusieve recht geeft om deze Inhoud te gebruiken, te reproduceren, te publiceren, te vertalen, afgeleide producten ervan te maken, uit te voeren en te verspreiden, inclusief alle patenten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, auteursrechten en andere eigendomsrechten voor deze inhoud alsmede uw naam, gelijkenis of overige gegevens of materialen uit en in samenhang van enige Inhoud van gebruikers. U geeft Awem Games hierbij ook het recht om anderen te autoriseren de aan Awem Games verleende rechten binnen deze Servicevoorwaarden uit te oefenen. Awem Games claimt geen eigendomsrechten voor uw Inhoud en niets in deze Servicevoorwaarden is bedoeld om uw rechten in te perken om deze Inhoud te gebruiken en te benutten.

De bovenstaande licenties die u voor uw Inhoud heeft verleend, zijn eeuwigdurend en worden alleen beëindigd als u verzoekt om uw Inhoud uit de Services te verwijderen (deze licentie wordt dan binnen een commercieel redelijke termijn na uw verzoek tot verwijdering uit uw Inhoud beëindigd). U begrijpt en stemt ermee in dat wij wel kopieën van uw verwijderde Inhoud mogen bewaren maar deze niet mogen weergeven, verspreiden of uitvoeren. Wij mogen uw Inhoud openbaar maken (i) indien dit door de wet dan wel overheid gevraagd wordt; (ii) indien openbaarmaking nodig of geëigend is bij de uitvoer van onze Services; (iii) om de rechten van Awem Games te beschermen; of (iv) om de rechten van partners van Awem Games of enig andere gebruiker te beschermen.

De persoon waar de Inhoud van de gebruiker vandaan komt, draagt volledige verantwoordelijkheid voor deze Inhoud. Awem Games is niet verantwoordelijk voor enige Inhoud die gebruikers van buiten Awem Games in de Services plaatsen. Wanneer u de Services gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan Inhoud van gebruikers die beledigend of grof is of niet aan uw verwachtingen voldoet. U bent zelf verantwoordelijk voor de risico's die het gebruik van Inhoud van gebruikers binnen de Services met zich meebrengt.

Net als dat u (binnen de bovenstaande licentie) volledig eigendom over uw Inhoud behoudt, behouden alle andere gebruikers van de Services eigendom over hun Inhoud. U mag de Inhoud van anderen niet geheel of gedeeltelijk aanpassen, verwijderen, uitbreiden, toevoegen, versturen dan wel deelnemen aan de verkoop of het creëren van afgeleide producten van die Inhoud van anderen of deze op enige manier exploiteren.

Indien u ideeën of suggesties voor verbetering van de Services met ons deelt, geeft u ons het kosteloze, onherroepelijke, niet-exclusieve, overdraagbare recht om uw ideeën of suggesties voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, kosteloos en zonder enige verplichting tot attributie te gebruiken, aan te passen, te delen, te verspreiden of hierover te communiceren. U garandeert dat uw feedback niet onder de licentie of de rechten van een externe partij valt.


III. MELDINGEN OVER SCHENDINGEN VAN AUTEURSRECHTEN

Bent u auteursrechthebbende en bent u van mening dat bepaalde inhoud binnen onze Service uw auteursrechten schendt, laat ons dit dan weten. U kunt de vermeende schending van uw auteursrecht sturen naar support@awem.com.

Meldingen over schendingen van auteursrechten dienen de volgende zaken te bevatten:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar (of de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar op te treden) van het auteursrecht dat mogelijk geschonden wordt;
 • Een duidelijke beschrijving van elk werk waarvan de auteursrechten mogelijk geschonden worden;
 • Een beschrijving van de locatie van het werk waarvan de auteursrechten mogelijk geschonden worden (geef zoveel mogelijk details en geef ons een URL zodat wij het door u gerapporteerde werk kunnen zoeken);
 • Contactgegevens van de klagende partij, waaronder de volledige naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een verklaring waarin de klagende partij stelt dat zij ervan overtuigd is dat het gebruik van het werk/de werken niet door de auteursrechthebbende, zijn agent of de wet is goedgekeurd;
 • Een verklaring dat de informatie in de melding correct is, en waarin onder ede wordt verklaard dat de klagende partij gerechtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat mogelijk wordt geschonden.

IV. UW ACCOUNT

Wanneer u een Account aanmaakt of wijzigt, bent u verplicht ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die overeenkomstig ons Privacybeleid worden opgeslagen en gebruikt. U mag nooit zonder toestemming andermans Account gebruiken dan wel iemand anders toestemming geven uw Account te gebruiken. U mag niet meer dan een (1) Account aanmaken. U mag uzelf niet onder een nieuw Account aanmelden als u een ander Account had dat inmiddels is gedeactiveerd. U bent dient zelf (i) het wachtwoord te beschermen dat u tijdens uw aanmelding voor het gebruik van de Services heeft aangemaakt en (ii) te zorgen dat anderen geen toegang tot uw computer of mobiele apparaat hebben. U stemt ermee in dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten op uw Account. U dient ons terstond te melden wanneer er beveiligingsproblemen op uw Account zijn of uw Account zonder uw toestemming wordt gebruikt. Hoewel wij niet aansprakelijk zijn voor mogelijke schade als gevolg van het onbevoegde gebruik van uw Account, of u hier nu wel of niet van op de hoogte was, bent u wel aansprakelijk voor mogelijke schade die wij of onze partners als gevolg van dit onbevoegde gebruik lijden. Awem Games behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, zonder aankondiging, zonder opgaaf van reden en zonder aansprakelijkheid uw Account of uw toegang tot de Services te beperken, op te schorten of te beëindigen, ook wanneer wij stoppen met een onderdeel van de Services. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om uw toegang tot onderdelen van de Services te beperken, op te schorten en/of te beëindigen indien wij hebben vastgesteld dat u een van de onderdelen van deze Servicevoorwaarden heeft geschonden.


V. GEBRUIK

U bevestigt en stemt ermee in dat u de Services alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met de voor uw locatie en toepasselijke internationale wetten gebruikt. Wij kunnen er niet voor zorgen dat u zich aan de toepasselijke wetgeving houdt en zijn hier ook niet verantwoordelijk voor.

U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van alle gegevens die u via de Services verkrijgt. U zult deze gegevens niet met anderen delen zonder dat u hiervoor toestemming heeft gekregen van de persoon die u deze gegevens heeft verstrekt. U zult geen persoonsgegevens (proberen te) verzamelen en/of misbruiken die door de toepasselijke wetgeving worden beschermd.

U stemt ermee in dat u de Services louter voor legale doeleinden gebruikt. Ongeoorloofde praktijken zijn, maar beperken zich niet tot:

 • Het plaatsen van berichten die beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk, kwetsend, racistisch, pornografisch, religieus-gevoelig dan wel op een andere manier aanstootgevend zijn;
 • Het via de Services beschikbaar maken van werken of gegevens waardoor auteursrechten, merkrechten, patenten, bedrijfsgeheimen of andere rechten (waaronder privacy- of publiciteitsrechten) van een partij of entiteit worden geschonden of het zich voordoen als een gebruiker of entiteit;
 • Het via de Services beschikbaar maken van werken of gegevens waardoor toepasselijke wetten worden geschonden, dan wel het bevorderen of aanmoedigen van illegale activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot, valsspelen, het uploaden van bestanden met virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, bots, beschadigde bestanden of gegevens of andere illegale software waarmee de Services aangepast of verstoord kunnen worden;
 • De broncode van de voor de Services gebruikte software of ander intellectueel eigendom gebruiken voor reverse engineering, decompilatie, ontleding of deze op andere manieren onttrekken, dan wel gegevens uit de Services verkrijgen via methoden die uitdrukkelijk door Awem Games zijn verboden; Het verkrijgen van Persoonsgegevens van andere gebruikers van de Service, of het via de Service openbaar maken van wachtwoorden of andere privégegevens van andere gebruikers, zoals gegevens waarmee ze geïdentificeerd kunnen worden, identiteitsdocumenten of financiële gegevens;
 • Het in sublicentie geven, verhuren, leasen, verkopen, inruilen, weggeven van uw account of de bijbehorende Virtuele artikelen of deze op enige andere manier aan een andere persoon overdragen. Het gebruiken van een account of Virtuele artikelen van iemand anders die in sublicentie zijn gegeven, verhuurd, geleast, verkocht, ingeruild, weggegeven of op enige andere manier door de oorspronkelijke eigenaar van het account zijn overgedragen;
 • Het gebruik van meerdere accounts, handmatige procedures, bots, scripts of andere processen om Virtuele artikelen te verzamelen;
 • Het commerciële gebruik van de Services, bijvoorbeeld om Virtuele artikelen in te ruilen tegen «echt geld»;
 • Het verrichten van frauduleuze/illegale handelingen die tot nepbetalingen in de Services kunnen leiden, bijvoorbeeld om voordelen te behalen en/of Virtuele artikelen die zogenaamd voor «echt geld» verkocht worden;
 • Het veranderen van de tijd (bijvoorbeeld door de tijdzone op uw apparaat veranderen) om voordelen in de Services te behalen of langer gebruik van voordelen te kunnen maken.
 • Iedere actie van u waarbij u de hierboven genoemde overtredingen begaat, kan leiden tot opschorting of beëindiging van uw Account en uw toegang tot de Services.

VI. AANKOPEN EN BETALINGEN

U zult alle kosten (indien van toepassing) voldoen die wij en/of online winkels en distributeurs (App Store, Google Play, iTunes en dergelijke) als onderdeel van de Services berekenen.

Indien u via de online winkels van externe partijen aankopen voor de Services doet, vallen deze verkopen onder de algemene voorwaarden van die betreffende winkels. Mocht u vragen hebben over betalingen, berekeningen of retouren, moet u contact met de betreffende winkel opnemen. Wij hebben geen controle over deze processen.

Wij kunnen kosten voor de Services berekenen, inclusief maar niet beperkt tot het downloaden van de mobiele toepassing of de aankoop van Virtuele artikelen. Dergelijke producten of diensten worden binnen de toepassing, of anderszins binnen de Services aangeboden. Wanneer u een product of dienst via de Services aanschaft, geldt de prijs die op het moment van uw aankoop wordt aangegeven. De prijzen voor alle producten en diensten bevatten, tenzij anders aangegeven, geen btw of kosten van uw provider. Wanneer u via de Services een spel, mobiele toepassing, Virtueel artikel of andere inhoud koopt, bent u hiervoor zelf verantwoordelijk en geeft u daarmee aan dat u de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract aan te gaan en dat u geen persoon bent die vanwege lokale, landelijke of internationale wetgeving de Services niet mag gebruiken.

Wanneer u online aankopen bij Awem Games doet, bent u verplicht ware, nauwkeurige en volledige gegevens over uzelf te verstrekken en alleen via legale middelen voor de aankopen te betalen. Indien u valse, onjuiste of onvolledige financiële of persoonsgegevens verstrekt, of wanneer Awem Games redelijkerwijs kan vermoeden dat de gegevens vals, onjuist of onvolledig zijn, heeft Awem Games het recht om de betreffende financiële transacties te annuleren, de aan de transacties gekoppelde softwarelicenties in te trekken en details van deze incidenten bij de betreffende autoriteiten te melden.


VII. BELEID INZAKE RESTITUTIE EN INRUIL

Alle aankopen van de mobiele toepassing en Virtuele artikelen die via de Services worden gedaan, zijn definitief en komen niet in aanmerking voor restitutie.

U bevestigt ondersteuning van de computer, telefoon, drager of het andere apparaat en bevestigt tevens dat deze zijn voorzien van de juiste software en geschikt zijn voor de producten, toepassingen of diensten die door u via de Services worden aangeschaft, gedownload of op een andere manier worden verkregen.


VIII. AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID; VRIJWARING

ALLE INFORMATIE, SOFTWARE EN SERVICE WORDEN GELEVERD 'ZOALS ZE ZIJN'. AWEM GAMES WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR BEPAALDE DOELEN OF GARANTIES DAT ER GEEN MISBRUIK VAN GEMAAKT KAN WORDEN.

AWEM GAMES GEEFT GEEN GARANTIE VOOR OF VERKLARING OVER DE INHOUD, VOLGORDE, JUISTHEID, TIJDIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE OF SERVICES. AWEM GAMES GARANDEERT EN VERKLAART NIET DAT DE INFORMATIE, PRODUCTEN OF SERVICES NIET ONDERBROKEN KUNNEN WORDEN, FOUTLOOS ZIJN OF DAT FOUTEN HERSTELD KUNNEN WORDEN.

AWEM GAMES IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INFORMATIE, SOFTWARE OF SERVICES WAARNAAR DOOR DE SERVICES WORDT VERWEZEN OF WAARAAN DE SERVICES ZIJN GEKOPPELD. AWEM GAMES IS ONDER GEEN ENKEL BEDING VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, BIJZONDERE OF INCIDENTALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN ZAKEN, GEGEVENS OF OMZET, VERTROUWEN IN DE GEPRESENTEERDE MATERIALEN, VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN IN DE SERVICE, SCHADE DIE VOORTKOMT OF SAMENHANGT MET HET GEBRUIK OF UITVOERING VAN DE GEGEVENS), ONGEACHT OF AWEM GAMES OVER DERGELIJKE SCHADE IS GEÏNFORMEERD.

HET DOWNLOADEN EN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN SERVICES GESCHIEDT GEHEEL OP EIGEN RISICO EN U BENT ZELF VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK WANNEER DOOR DEZE ACTIVITEITEN UW COMPUTERSYSTEEM BESCHADIGD WORDT, GEGEVENS VERLOREN GAAN OF ANDERE SCHADE OPTREEDT.

AWEM GAMES IS ONDER GEEN ENKEL BEDING AANSPRAKELIJK VOOR EEN BEDRAG DAT HOGER IS DAN U AAN AWEM GAMES HEEFT BETAALD TIJDENS DE EERSTE ZES (6) MAANDEN DIE ONMIDDELLIJK VOLGEN OP HET INDIENEN VAN UW CLAIM. HEEFT U TIJDENS DIE PERIODE GEEN BETALINGEN VERRICHT, DAN BEVESTIGT U DAT DE ENIGE OPLOSSING IS DAT U DE SERVICES NIET MEER GEBRUIKT EN UW ACCOUNT STOPZET.

Awem Games garandeert niet dat de Services geschikt zijn voor alle hardware en software die u gebruikt of bestaan of in de toekomst ontwikkeld zullen worden.

U zult Awem Games vrijwaren en verdedigen tegen elke claim, eis, schade of ander verlies, inclusief redelijke kosten voor advocaten, die door een externe partij worden ingediend en voortvloeien uit uw gebruik van de Services of schending van een van de voorwaarden in deze Servicevoorwaarden.


IX. EXTERNE KOPPELINGEN EN ADVERTENTIES VAN EXTERNE PARTIJEN

Wij zijn niet verantwoordelijk voor advertenties en hun inhoud die door Google, AdMob of enig ander online advertentieplatform op of via de Services worden aangeboden. Wij hebben geen controle over de weergave van de advertenties. Dit wordt bepaald door de algoritmes die online advertentieplatforms gebruiken, uw geografische locatie, uw zoekgeschiedenis en andere factoren.

We hebben geen binding met, zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over websites, middelen, producten, diensten, reclames of aanbiedingen van externe partijen die door uw gebruik van de Website middels advertenties of koppelingen aan u worden aangeboden. Wanneer u op een advertentie of een koppeling klikt of een service, website of hulpbron van een externe partij gebruikt, heeft u interactie met deze externe partij en niet met ons. Het bezoeken van websites, de aanschaf en het gebruik van producten en diensten en het verstrekken of verzamelen van gegevens als gevolg van deze interactie geschieden allemaal geheel op eigen risico en vallen onder het Privacybeleid, de algemene voorwaarden of andere overeenkomsten van de betreffende externe partij.

Wij raden u aan om geen gegevens aan externe partijen te verstrekken waarmee u geïdentificeerd kunt worden, tenzij u de externe partij waarmee u communiceert kent en vertrouwt.


X. VOORWAARDEN VAN APPLE

Dit gedeelte van de Servicevoorwaarden gaat over de voorwaarden die vermeld dienen te worden om aan te geven dat er geen relatie is tussen Apple Inc. en de Services voor iOs en Mac. Alle andere zaken tussen u en ons worden in andere gedeelten van deze Voorwaarden behandeld.

U mag alleen de Services voor iOS en Mac gebruiken die u op een apparaat van Apple met het eigen besturingssysteem van Apple uit de Apple App Store downloadt, zoals dit in de Servicevoorwaarden van de Apple App Store is vastgelegd.

U weet dat wanneer u de Services voor iOS en Mac downloadt, installeert, opent of gebruikt, u gebonden bent aan de algemene voorwaarden die door Apple Inc. worden gehanteerd.

U en wij bevestigen allebei dat de Servicevoorwaarden alleen afspraken tussen ons, en niet met Apple, behelzen. Alleen wij, en niet Apple, zijn verantwoordelijk voor de Services.

U en wij bevestigen allebei dat Apple niet verplicht is om onderhoud uit te voeren op de Services voor iOs en Mac en deze ook niet hoeven te ondersteunen.

Mochten de Services voor iOS en Mac niet aan de toepasselijke garantievoorwaarden voldoen, en voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele garantieverplichting met betrekking tot de Services voor iOS en Mac, behalve de restitutie van de aankoopprijs die u (mogelijk) voor de app heeft betaald. Alle overige claims, verliezen, aansprakelijkheden, schades, kosten of onkosten die voortvloeien uit het niet voldoen aan de garantievoorwaarden, dienen aan ons, en niet aan Apple, te worden gericht.

U en wij bevestigen allebei dat, ingeval een externe partij claimt dat de Services voor iOS en Mac of uw bezit en gebruik van die Services de intellectuele eigendomsrechten van die externe partij schenden, Apple niet verantwoordelijk is voor het onderzoek, de verdediging, schikking en kwijting van een dergelijke claim.

Apple en de dochtermaatschappijen van Apple zijn externe begunstigden van deze Servicevoorwaarden. Als u met de Servicevoorwaarden akkoord gaat, heeft Apple het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Servicevoorwaarden als begunstigde jegens u te handhaven.


XI. CONTRACT MET SERVICEVOORWAARDEN BEËINDIGEN

U kunt deze Servicevoorwaardenovereenkomst op elk gewenst moment beëindigen door de Services niet langer te gebruiken.

Zonder zich te beperken tot andere maatregelen, kan Awem Games op elk gewenst moment de Servicevoorwaardenovereenkomst tussen u en Awem Games opschorten of beëindigen of uw gebruik van de Services opschorten of beëindigen indien: (a) u een van de voorwaarden uit deze Servicevoorwaarden schendt; (b) u eigendomsrechten, privacyrechten of intellectuele eigendomsrechten van iemand schendt; (c) dit door de toepasselijke wet wordt vereist; (d) wij niet langer de Services aanbieden.

Bij beëindiging van de Servicevoorwaardenovereenkomst vervallen alle licenties en rechten voor het gebruik van de Services en dient u onmiddellijk met het gebruik van de Services te stoppen.

Wanneer de Servicevoorwaardenovereenkomst wordt opgeschort of beëindigd, blijven uw verplichtingen ten opzichte van Awem Games in het kader van de Servicevoorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot eigendomsrechten, vrijwaring, beperking van de aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid) die redelijkerwijs ook na de opschorting of beëindiging zullen blijven bestaan, van toepassing.


XII. ALGEMENE BEPALINGEN

De volledige overeenkomst. Deze Servicevoorwaarden en alle documenten die hierin ter referentie zijn opgenomen (waaronder het Privacybeleid) vormen de volledige overeenkomst tussen u en Awem Games met betrekking tot de Services.

Scheidbaarheidsclausule. Indien, om wat voor reden dan ook, een of meerdere bepalingen in deze Servicevoorwaarden ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar blijken te zijn, hebben deze ongeldige, illegale of onuitvoerbare bepalingen geen gevolgen voor de overige bepalingen uit deze Servicevoorwaarden. Deze Servicevoorwaarden dienen in een dergelijk geval te worden behandeld alsof deze ongeldige, illegale of onuitvoerbare bepalingen er nooit onderdeel van hebben uitgemaakt.

Geen verklaring van afstand. Mocht Awem Games een wettelijk recht of remedie uit deze Servicevoorwaarden al of niet meteen kunnen uitoefenen, houdt dit niet in dat Awem Games afstand doet van dit recht of deze remedie.

Force Majeure. Awem Games is niet verantwoordelijk wanneer zij haar verplichtingen binnen deze Servicevoorwaarden niet na kan komen als gevolg van overmacht, natuurrampen, oorlogen, terrorisme, stakingen, revoluties, gebrek aan of verstoorde transportfaciliteiten, gebrek aan of verstoorde openbare hulpmiddelen, wetten, overheidsbepalingen of andere redenen waar Awem Games redelijkerwijs geen controle over kan uitoefenen.

Wetskeuze. U gaat ermee akkoord dat de inhoud van deze Servicevoorwaarden, acties, claims of conflicten die met de Servicevoorwaarden samenhangen of eruit voortvloeien, ongeacht enige conflicterende wetgeving, onderworpen zijn aan de wetgeving van Cyprus en dat het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken hier niet van toepassing is.

Locatie voor het oplossen van geschillen. U gaat er tevens mee akkoord dat elk geschil of elke claim die met de Servicevoorwaarden te maken heeft bij een gerechtshof in Cyprus zal worden behandeld. U stemt ermee in en onderwerpt u aan de uitoefening van de jurisdictie van dergelijke gerechtshoven met het oog op het indienen van een dergelijke claim of het uitvoeren van een dergelijke actie.

INDIEN U AKKOORD GAAT MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN: (1) ZIET U AF VAN CLAIMS DIE U ANDERS MOGELIJK TEGEN ONS HAD INGEDIEND OP BASIS VAN DE WETGEVING VAN ANDERE JURISDICTIES, INCLUSIEF DIE VAN UW EIGEN LAND; (2) STEMT U ONHERROEPELIJK IN MET DE EXCLUSIEVE JURISDICTIE VAN EN DE LOCATIE VAN DE BETREFFENDE GERECHTSHOVEN IN CYPRUS TEN AANZIEN VAN MOGELIJKE GESCHILLEN EN CLAIMS DIE U TEGEN ONS WILT INDIENEN; EN (3) ONDERWERPT U ZICH AAN DE JURISDICTIE VAN DEZE GERECHTSHOVEN MET HET OOG OP EEN OPLOSSING VOOR DEZE GESCHILLEN OF CLAIMS.

Naleving van de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika. U verklaart en garandeert dat (a) u zich niet in een land bevindt dat onder embargo staat van de regering van de Verenigde Staten of dat door de regering van de Verenigde Staten is bestempeld als een land dat 'terrorisme ondersteunt'; en (b) u niet voorkomt op een lijst van de regering van de Verenigde Staten met verboden organisaties.

Naleving van de wetgeving van de Europese Unie. Als u onze Services binnen de Europese Economische Ruimte gebruikt en u een natuurlijk persoon bent wier handelingen een doel hebben dat buiten uw handel, bedrijf, ambacht of beroep ligt zoals dit onder de EU Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten is gedefinieerd, gelden de onderstaande Aanvullende voorwaarden met betrekking tot het Herroepingsrecht die in de Servicevoorwaarden zijn opgenomen voor uw gebruik van de Services en overschrijven deze de hoofdvoorwaarden van deze Servicevoorwaarden in geval van inconsistentie:

Uw Herroepingsrecht geldt 14 dagen lang voor iedere aankoop van Virtuele artikelen zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven.

De herroepingsperiode loopt 14 dagen na de dag van aankoop af.

Als u uw Herroepingsrecht wilt uitoefenen, dient u ons dit ondubbelzinnig per post of via e-mail op het volgende adres te melden:

Awem Games Ltd.

17 Neofytou Nikolaidi Ave. & Kilkis Ave., Paphos 8011, Cyprus

E-mailadres: support@awem.com

Hoewel u hiertoe niet verplicht bent, kunt u ook het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruiken:

Aan: Awem Games Ltd.
Ik meld hierbij dat ik mijn aankoop voor het verstrekken van de volgende service (…) wil herroepen.
Besteld op (…), ontvangen op (…).
Uw volledige naam en adres.
Handtekening (alleen als u een papieren versie indient), datum.

Als u uw aankoop van Virtuele artikelen herroept, krijgt u alle betalingen terug die wij voor deze aankoop hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere verzendmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardverzendmethode). De terugbetaling geschiedt zonder enige vertraging en niet later dan 14 kalenderdagen nadat u ons heeft gemeld dat u uw aankoop van Virtuele artikelen wilt herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode als u voor de eerste transactie heeft gebruikt.

Indien de aankoop van Virtuele artikelen de aankoop een service betreft, vervalt uw Herroepingsrecht wanneer de service volledig is uitgevoerd en met uw voorafgaande, duidelijke toestemming met de uitvoering van de service is begonnen, waarbij bevestigd is dat uw Herroepingsrecht vervalt nadat wij de service volledig hebben uitgevoerd.

Indien de aankoop van Virtuele artikelen de leverantie van digitale inhoud op een niet tastbaar medium betreft, vervalt uw Herroepingsrecht wanneer met uw voorafgaande, duidelijke toestemming met de uitvoering van de service is begonnen, waarbij bevestigd is dat uw Herroepingsrecht vervalt nadat wij de service volledig hebben uitgevoerd.

OP BASIS VAN DE BOVENSTAANDE BEPALING BEGRIJPT U DAT WIJ DE VIRTUELE ARTIKELEN ONMIDDELLIJK AAN U LEVEREN EN STEMT U ERMEE IN DAT UW HERROEPINGSRECHT VERVALT ZODRA DE VIRTUELE ARTIKELEN VOLLEDIG VOOR U BESCHIKBAAR ZIJN.

Ondersteuning. U bevestigt en stemt ermee in dat wij niet verplicht zijn om in het kader van de Services u ondersteuning of onderhoud aan te bieden. Awem Games zal echter binnen het kader van andere bepalingen in deze Servicevoorwaarden proberen u te helpen bij vragen of problemen die te maken hebben met het gebruik van de Services of met aankopen die u via de Services heeft gedaan. U kunt ons klantenserviceteam via e-mail bereiken op support@awem.com. Wij kunnen uw verzoek sneller behandelen wanneer u onze medewerkers alle gegevens verstrekt die zij nodig hebben om uw probleem zo snel mogelijk op te kunnen lossen.


U BEVESTIGT DAT UW GEBRUIK VAN DE GEGEVENS, SOFTWARE OF SERVICES BETEKENT DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN HEEFT GELEZEN, ZE BEGRIJPT EN ERMEE INSTEMT DAT U ERAAN BENT GEBONDEN.

Mogelijk gemaakt door Zendesk